انواع دسته بندی هدفون از نظر امپدانس:
1. امپدانس پایین که بین 8 الی 16 اهم
2. امپدانس متوسط که بین 16 الی 75 اهم
3. امپدانس بالا که بین 75 الی 600 اهم
4. امپدانس خیلی بالا که بیش از 600 اهم